Yeni yapılan Hükümet Konağının 2. katında 1 Kaymakam, 1-Yazı İşleri Müdürü, 1-Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 2-Şoför, 1 işçi olmak üzere 6 personel ile yürütülmektedir. Kaymakamlığımıza ait; 2 adet araç bulunmaktadır. 

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI

YAZI İŞLERİ BÜROSU

 

1.Evrak havale ve dağıtımı

2. Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,

3.Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.

4.Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)

5.Vakıflara İlişkiler

6.Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.

7.Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.

8.Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
9.Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.
10.Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri
11.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri
12.Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri
13.Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur.
14.Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi
15.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri
16.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri
17.Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler.
18.İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

 

DERNEKLER BÜROSU

 

 1. Derneklerle ilgili işlemler.

 

İNSAN HAKLARI KURULU

 

 1. İnsan Hakları İlçe Kurulu Faaliyetleri, Denetimleri.

 

İDARE KURULU BÜROSU

 

 1. İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Yeşilkart, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.)
 2. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler.
 3. İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları.
 4. İmar iş ve işlemler
 5. Disiplin kurulu karar iş ve işlemler.
 6. 1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar.
 7. Görevden uzaklaştırma işlemleri.
 8. Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.
 9. Muhtaçlık ve bakım belgeleri.
 10. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri.
 11. Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.
 12. Askerliğe karar verme işleri.
 13. Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.

 

MAHALLİ İDARELER BÜROSU

 

 1. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 2. Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 3. Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 4. Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 5. Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 6. Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri.
 7. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.

 

ÖZEL KALEM BÜROSU

 

 1. Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar.
 2. Protokol, ağırlama ve kabuller
 3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama
 4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler.
 5. Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.
 6. Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri
 7. İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil)
 8. Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)
 9. Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde)

 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

 

 1. Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları.
 2. Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri.
 3. Basın kartı ve resmi ilan işleri.

 

PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU

 

 1. Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması.
 2. Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması.
 3. İl programı hazırlanması ve uygulanması.
 4. Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler.
 5. Genel durum raporları.
 6. İl koordinasyon Kurulu çalışmaları.
 7. İdare şube başkanları toplantıları.
 8. Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim.

 

 

HUKUK İŞLERİ BÜROSU

 

 1. İdari yargıya başvurma işleri.
 2. İnceleme ve denetleme işleri (Valiliğin dernekler, sendikalar,vakıflar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.)
 3. Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri.
 4. Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler.
 5. Genel emirler.

Telefonlar
Santral :311 21 51

Faks: 311 24 23

E-posta:abdullah-unver@hotmail.com
abdullah.unver@icisleri.gov.tr